Pravidla soutěže

Organizátor soutěže

 • Organizátorem soutěže je reklamní agentura MamiArt s.r.o. se sídlem náměstí Svobody 1, 73801, Frýdek-Místek (dále jen „Organizátor”).
 • Pořadatel soutěže je provozovatelem facebookové stránky @cistyfestival: https://www.facebook.com/cistyfestival („Facebooková stránka“) a instagramového profilu @cistyfestival: https://www.instagram.com/cistyfestival/ („Instagramový profil“).
 • Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže.

Doba konání soutěže

 • Soutěž probíhá od 22. 6. 2022, 10:00 do 27. 6. 2022, 10:00 a lze se ji účastnit na Facebookové stránce.

Účastníci soutěže

 • Soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízený aktivní osobní účet na Instagramu nebo Facebooku a splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („soutěžící“).
 • Každý soutěžící se může zapojit do soutěže kterýkoli den v době konání soutěže, avšak pouze jednou (1x) během celé doby konání soutěže.
 • Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zpracováním osobních údajů (instagramového nebo facebookového jména) pro zapojení do soutěže a jejího vyhodnocení. Bere také na vědomí, že pro odeslání výhry potřebuje organizátor také jeho osobní údaje (jméno, příjmení, email a adresu; případně i telefon pro kontaktování dopravcem) a zpracovává je na základě oprávněného zájmu.
 • Výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo, dle svého uvážení, posoudit splnění stanovených podmínek a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.
 • Organizátor má právo vyloučit ze soutěže kteréhokoliv soutěžícího v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména organizátora či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly soutěžícímu vzniknout.
 • Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje organizátor.

Průběh soutěže

 • Zájemce se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže najde na Facebooku @cistyfestival příspěvek ze dne 22. 6. 2022 a splní soutěžní úkol: „ Napiš nám do komentáře, na kterého interpreta se v Pacově nebo v Ostravě nejvíce těšíš.“
 • Soutěžní komentář nesmí obsahovat vulgarismy a odporovat zákonům, jinak ho organizátor smaže a soutěžícího ze soutěže vyřadí.
 • Po uplynutí doby konání soutěže, nejpozději však dvou pracovních dní, organizátor vybere ze všech komentářů celkem 30 výherců mechanikou náhodného výběru komentáře pomocí aplikace „Comment Picker“, které splní podmínky pravidel soutěže.
 • V případě, že se soutěže zúčastní méně než deset soutěžících je výlučně na rozhodnutí organizátora, zda a jak rozdělí výhry.
 • V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo výhru odmítne, je na rozhodnutí organizátora, zda vylosuje jiného výherce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči organizátorovi soutěže. Každá taková změna bude provedena formou komentářů na Facebookové stránce.

Výhry v soutěži

 • Výhry v soutěži jsou celkem 2, výherce získá vždy 1×2 vstupenky:
  • 1×2 vstupenky Beats for love 2022 (Facebooková stránka)
  • 1×2 vstupenky na Jatka fest 2022 (Facebooková stránka)
 • Na výhru mají šanci soutěžící dle článku těchto pravidel, po uplynutí doby konání soutěže, nejpozdějí do dvou pracovních dní.
 • Výhru nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

Předání výher výhercům

 • Výherce bude o získání výhry informován v den skončení soutěže, nejpozději však do dvou dní po ukončení soutěže, a to v odpovědi na jeho soutěžní komentář. Organizátor také vyzve výherce, aby ho kontaktoval soukromou zprávou pro potřebu doručení výhry.
 • Ostatní soutěžící, kteří nevyhrají, nebudou nijak vyrozuměni.
 • Výherce na základě výzvy organizátora sdělí osobní údaje potřebné pro odeslání výhry (jméno, příjmení, e-mail, adresu i telefon pro kontaktování dopravcem). Výherce bere na vědomí, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nezbytnou pro doručení výhry.
 • Výhra v soutěži bude výherci zaslána na danou adresu, a to nejpozději do 4 dnů od sdělení osobních údajů potřebných pro odeslání výhry.
 • Organizátor neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výhry. Nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher.

Ochrana osobních údajů

 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. Soutěžící především prohlašuje, že svými výstupy v soutěži (komentářem/příspěvkem) nebude, jakkoliv porušovat právní předpisy, práva třetích osob nebo obecně přijímaná pravidla společenské morálky. Výstupy soutěžícího nebudou vulgární či rasistické.
 • Zapojením do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů, které jsou potřebné pro účast v soutěži, evidenci soutěžících, vyhodnocení soutěže, komunikaci s výhercem a předání výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle facebookového profilu soutěžícího, případně další údaje, které soutěžící sdělí pořadateli.
 • Bez tohoto souhlasu se soutěže nelze zúčastnit.

Ve Frýdku-Místku dne 22.6.2022